27. lipnja 2017. godine s početkom u 10.00 sati  u prostorijama Stare gradske vijećnice grada Garešnice održan je okrugli stol pod nazivom: "Iskorijenimo nasilje nad djecom. Provedimo riječi u djela!". Ova aktivnost doprinos je kampanji UN-a "High time to end violence 2030", a financirana je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu projekta čiji je nositelj Udruga roditelja "Korak po korak" a partneri su Grad Garešnica i Osnovna škola Garešnica.

Okruglom stolu odazvalo se 20 stručnjaka i stručnjakinja iz područja odgoja i obrazovanja (škola i vrtića) te policije. Prisutne je uvodno pozdravio gradonačelnik Grada Garešnice, Josip Bilandžija, a okrugli stol je vodila i moderirala predstavnica Udruge roditelja "Korak po korak", Marina Trbus.

Voditeljica okruglog stola prisutne je upoznala s Programom održivog razvoja za razdoblje 2015. do 2030. godine, koje su Ujedinjeni Narodi usvojili 2015. godine i koji predstavljanju nastavak tzv. Milenijskih ciljeve, čija je potpisnica i Republika Hrvatska. Program održivog razvoja UN-ov je je prvi globalni dogovor za ljudski razvoj i očuvanje planeta. Sadrži ukupno 17 ciljeva, od kojih je u sklopu teme eliminacije svih oblika nasilja nad djecom, voditeljica istaknula 16. cilj: Mir, pravda i snažne institucije.

U sklopu 16. cilja, državni tajnik UN-a, Ban Ki-moon je u ožujku 2016. godine pokrenuo globalnu kampanju "High time to end violence by 2030" Upućujemo čitatelje/ice da više detalja o ovoj kampanji potraže na: https://www.endviolenceagainstchildren.org/

Cilj kampanje je da ni jedno dijete do 2030. godine ne bude žrtva nasilja. Ban KI-moon prilikom pokretanja kampanje, istaknuo je kako je samo u prošloj godini – od 2.2 milijardi djece koliko ih ima na svijetu – najmanje 1 milijarda bila zlostavljana. Podaci za Hrvatsku također su vrlo poražavajući:

Nacionalno epidemiološko istraživanje  (Ajduković i sur.) provedeno tijekom 2012. godine, na uzorku od 3.644 djece u dobi od 11,13 i 16 godina utvrdilo je prevalenciju, odnosno izloženost djece nasilju tijekom života. Rezultati su zabrinjavajući:

- 72,3% djece do 16 godine svog života bude izloženo tjelesnom kažnjavanju,

- 40,7% djece do 16 godina svog života bude izloženo tjelesnom zlostavljanju,

- 10,8%, odnosno 1 od 10 djece bude izloženo nekom obliku seksualnog zlostavljanja.

Ovi podaci nas upućuju da u razredu od 30 učenika, 20 njih ima iskustvo tjelesne sile kao odgojnog postupka, dok gotovo svaki drugi bude žrtva teških oblika fizičkog nasilja kao što je udaranje otvorenim dlanom/šamarom/šakom ili nekim predmetom.

Sudionici su i sami tijekom rasprave navodili situacije s područja grada i županije koji jasno upućuju na prisutnost nasilja nad djecom, te važnost primarne prevencije nasilja nad djecom, ali i što bržu reakciju cijele zajednice s ciljem kvalitetnije zaštite žrtve ili potencijalne žrtve nasilja.

Niže navodimo citate sudionika za koje smatramo da su itekako korisne preporuke i zaključci ovog stola:

"Provoditi više preventivnih programa te edukacija i djece i odraslih",

"Djeca nisu ni svjesna da ne moraju trpiti nasilje".

"Potrebno je snažnije uvesti zdravstveni i građanski odgoj".

"Potreban je roditeljski sastanak za roditelje, tzv. nulti roditeljski sastanak, koji bi ih educirao o svim obvezama tijekom obrazovanja njihove djece".

"Osvještavanje i djece i roditeljima o kaznenim djelima koji se odnose na djecu".

"Agresivnije informirati roditelje o životu njihove djece".

"Brža komunikacija, kontakt osoba za svaku instituciju, kontinuirana suradnja, razmjena i povratne informacije na relaciji odgojno obrazovne ustanove – centar za socijalnu skrb – zdravstvo – policija – pravosuđe".

"Direktnija komunikacija, evo kava, pojavio se problem, baš je problem, potrebna je mreža".

"Nužna je lokalna horizontalna komunikacija".

"Potrebna nam je bolja komunikacija, nekakav protokol o suradnji lokalnih institucija, bolja dijagnostika, uključivanje roditelja, suradnja među institucijama, mi se zapravo ne poznajemo!"

"Potrebno je unaprijediti medijsku vidljivost lokalnih lidera (učitelja, stručnjaka, roditelja) u području zaštite prava djece i preventivnih aktivnosti u zajednici te kvalitetnije objavljivati o temama koje se odnose na nasilje nad djecom prema uputama Ureda pravobranitelja za djecu".

Moderatorica, Marina Trbus, na kraju se zahvalila partnerima na projektu, Gradu Garešnici te Osnovnoj školi Garešnica te prisutnima na vrlo kvalitetnoj raspravi te zaključila raspravu sa tri preporuke za lokalnu upravu i zajednicu:

1. međusektorski sastanak svih aktera u području zaštite djece (policija, centar za socijalnu skrb, pravosuđe, zdravstvo, odgoj i obrazovanje) u rujnu 2017. godine s ciljem analize stanja i pripreme za prevenciju te otkrivanje, prijavu i procesiranje slučajeva nasilja nad djecom tijekom školske godine 2017/2018.

2. nastavak rada Vijeća za prevenciju s ciljem praćenja rizičnih i zaštitnih čimbenika sigurnosti u zajednici po uzoru na druge gradove na području Hrvatske

3. osiguranje ljudskih resursa za pružanje savjetodavne podrške djeci u slučajevima nasilja nad djecom.

 

 

 

Newsletter