6. listopada 2014. na Okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja vezanog za nasilje nad i među djecom. Istraživanje je provedeno u prvoj polovici ove godine u okviru projekta “Osnažimo pravo djece da budu sigurna”. Petnaest učenika zagrebačkih srednjih škola sudjelovalo je u fokus grupi (V. gimnazija, Opća privatna gimnazija, Klasična gimnazija, Trgovačka škola,  Škola za primalje) te su iznijeli svoju perspektivu o istraživanju i rezultatima  i došli do određenih zaključaka i preporuka koje navodimo:

 • Pozivamo na moralne vrijednosti i građansku dužnost/inicijativu glede prijavljivanja slučajeva nasilja nad i među djecom
 • Povećati svijest da nasilje nije način („Nasilje je brži način za rješavanje problema“) i održati ga  povećanjem učinkovitosti sustava
 • Uvesti sankcije za neprijavljivanje nasilja kao primjer drugima
 • Uvrstiti u kurikulum edukacije o temama nasilja, diskutirati o temama te ih učiniti više životnim tako da potaknu osobe na inicijativu
 • Uvesti na fakultetima pedagoškog usmjerenja kolegije koji govore o nasilju/ rad sa djecom sa različitim psihofizičkim teškoćama; povećati praktični angažman
 • Uvesti edukacije koje neće biti ex katedra već u kojima će mladi biti aktivno uključeni i naučiti praktične načine kako reagirati u slučajevima zlostavljanja
 • Uvesti obavezu da stručnjaci koji rade s djecom zapravo i „vide“ djecu o čijoj sigurnosti brinu
 • Kod edukacija o nasilju isključiti pasivnost osoba kojima se one prezentiraju i ubaciti temu u svakodnevni sadržaj i izazvati emociju sudionika 
 • Kod zapošljavanja stručnjaka koji rade s djecom uvesti kriterij procijene sposobnost snalaženja u situacijama nasilja 
 • Ubrzati proces od prijavljivanja nasilja do  rješavanja slučaja na razini svih institucija kako sam proces ne bi prouzročio veće posljedice na već ionako traumatizirano dijete
 • Iskorijeniti kamuflažu postupka rješavanja nasilja, te laži i neznanje koje stoji iza odugovlačenja postupka 
 • Napraviti kvalitetne televizijske i druge emisije koje uključuju sudjelovanje mladih te davanje dovoljno medijskog prostora za teme nasilja
 • Prevencija djelima, a ne riječima