Održan je Okrugli stol na temu Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u srijedu, 06.04.2011. godine u prostorijama Školske knjige. Događaj je organizirala Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Uredom pravobraniteljice za djecu i Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba u okviru aktivnosti predviđenih Akcijskim planom provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj.

 

Okrugli stol moderirala je Gorana Hitrec, psihologinja iz Udruge roditelja „Korak po korak“. Predavači su bili stručnjaci iz područja odgoja te zaštite prava djece i mladeži. Jedna od izlagača bila je i pravobraniteljica za djecu, Mila Jelavić, koja je u uvodnom izlaganju ukazala na značenje Konvencije Vijeća Europe te promjene koje će taj dokument donijeti u vidu zaštite djeteta od spolnog zlostavljanja. Ponovno je ukazala na potrebu da se kada je u pitanju stupanje u spolne odnose sa maloljetnicima, dobna granica poveća sa 14 godina na 16 godina. Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u svom izlaganju naglasila je važnost koordinacije stručnjaka u radu sa seksualno zlostavljanom djecom gdje često zbog manjka komunikacije među stručnjacima gubimo dragocjeno vrijeme i sekundarno viktimiziramo žrtvu. Posebno je istaknula da se struke i institucije trebaju manje međusobno okrivljavati, a više nastojati surađivati i imati u fokusu interes djeteta. Pozvala je medije da surađuju sa strukom te da kada je u pitanju izvještavanje o zlostavljaju djeteta usuglase stavove sa strukom. Prof.dr.sc. Aleksandar Štulhofer sa Filozofskog fakulteta U Zagrebu, naglasio je da je potrebno kontinuirano raditi na edukaciji i prevenciji te izrazio preporuku da se seksualni i zdravstveni odgoj kroz kvalitetno osmišljene i evaluirane programe uvede u škole. Nastavno, Sanja Brajković, psihologinja i članica Udruge, prikazala je razgovore sa djecom koji su provedeni u nekoliko škola te navela da djeca koja su uključena u prevencijske programe bolje prepoznaju vrste spolnog nasilja, imaju jasniju sliku kome se mogu obratiti za pomoć te poznaju neke od tehnika samoobrane. Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež u izlaganju „Procesuiranje i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela protiv spolne slobode kada su djeca žrtve“ pozvala je na kontinuiranu eduakciju stručnjaka iz pravosuđa kako bi mogli odgovoriti na potrebe zaštite interesa djeteta. Ponovno je ukazala na potrebu specijaliziranih sudova za djecu i mladež te državnih odvjetnika, kao i odvjetnika sa licencom iz prakse Obiteljskog zakona. Nastavno, dr.sc. Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba naglasila je važnost da kada dođe do spolnog zlostavljanja dijete što prije uđe u tretman i da je tada najvažnije da ima nekoga odrasloga uz sebe da mu bude podržavajući faktor u oporavku i tretmanu.
Marijana Valjan-Harambašić iz MUP predstavila je projekt policije u prevenciji spolnog nasilja putem interneta i mobitela kao i prostorije za forenzički intervju sa djetetom prilagođene uzrastu i potrebama djeteta. Prof.dr.sc. Marina Ajduković, dala je smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretmanskih programa zaštite djece od (seksualnog) nasilja, sa naglaskom da je u tijeku veliko istraživanje na uzorku od 4000 djece 6., 8. razreda osnove te 2. razreda srednje škole koji će dati odgovor i smjernice vezano za problematiku spolnog nasilja. Kao jedan od odgovora na problematiku spolnog zlostavljanja djece, Udruga roditelja ponudila je prevencijski program CAP (Child assault prevention) koji jedini u RH obrađuje i tematiku prevencije spolnog zlostavljanja te su Elvira Nimac i Sanja Brajković demonstrirale dijelove radionice za djecu iz CAP programa prevencije zlostavljanja djece. Zaključno, dionici su iznijeli i svoja mišljenja te se nametnula potreba za dugoročnijim strategijama, zdravstvenom i spolnom edukacijom u školama te veća podrška ministarstava i Vlade RH u zaštiti djece od spolnog nasilja.