Projekt "Škola Otvorena Roditeljima" (ŠOR) pokrenula je Udruga roditelja "Korak po korak" u  partnerstvu s udrugama "Roda" (Roditelji u akciji) i "Idem" (Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama). Projekt je proveden 2006. godine uz financijsku potporu Instituta otvoreno društvo i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Svrha projekta bila je ukazati na važnost suradnje roditelja i obrazovnih ustanova i zagovarati razvijanje partnerstva među njima kroz sustavnu i raznovrsnu participaciju roditelja u radu obrazovnih ustanova.

Takva  suradnja značila bi ostvarenje demokratičnosti kako na razini škole, tako i šire na općoj društvenoj razini. Demokratičnost bi se, u prvom redu, odnosila na veću participaciju roditelja u donošenju bitnih odluka o obrazovanju svoje djece. Roditelji i drugi zainteresirani sudionici za obrazovni proces u lokalnoj sredini mogli bi biti sukreatori školskog kurikuluma koji bi tako bio prilagođeniji realnim potrebama konkretne lokalne sredine. Za sada je kurikulum centraliziran i normiran, znači, neprilagođen lokalnim sredinama u kojima se ostvaruje. Za sada kurikulum nije otvoren prema svojim korisnicima, a upravo karakteristike poput  otvorenosti, fleksibilnosti i prilagodljivosti obrazovnog sustava bitna su obilježja suvremenih obrazovnih sustava.

Istraživanja pokazuju veći broj pozitivnih rezultata ostvarivanja suradnje škole i roditelja: vjerovanje djeteta da mu roditelj može pomoći, mijenjanju ponašanja roditelja prema djetetu u smislu pružanja više pomoći i podrške, doživljaj roditelja kao integriranog dijela školskog sustava, doživljaj nastavnika kao važne osobe (za roditelje, pa onda i u očima djece kada vide svoje roditelje), bolji uspjeh učenika, više samopoštovanje i motivacija djece za učenje, povećanje motivacije nastavnika i roditelja, smanjivanje problema u ponašanju učenika, bolje razumijevanje rada škole od strane roditelja, stvaranje bolje komunikacije škola-roditelji u rješavanju i prevenciji problema, vrednovanje obrazovanja kao sastavnog dijela života i veze obitelji i škole.

Projektom "Škola otvorena roditeljima" nastojala se:

  • ispitati razina i vidovi participacije roditelja u obrazovnim institucijama njihove djece i mogućnosti kontrole kvalitete rada škole,
  • ispitati interese, stavove i očekivanja roditelja i nastavnika u odnosu na participaciju roditelja u obrazovnom sustavu,
  • izraditi preporuke za povećanje participacije roditelja u obrazovnom procesu i okvir za evaluaciju rada škole od strane roditelja i
  • senzibilizirati kreatore obrazovne politike i javnost o važnosti partnerske uloge roditelja u procesu obrazovanja njihove djece.


Istraživanje u okviru projekta "Škola otvorena roditeljima" proveo je Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja 2006. godine. Uzorak istraživanja bio je 673 roditelja i 295 učitelja iz 10 škola u svim hrvatskim regijama. Rezultati ovog istraživanja, između ostalog, pokazuju da je vrlo visok postotak učitelja i roditelja zadovoljan međusobnom suradnjom, međutim, da je ta suradnja uglavnom ograničena na tradicionalne oblike suradnje – odlaske na informacije i roditeljske sastanke. Sudjelovanje roditelja u školskim aktivnostima je vrlo ograničeno te je njihov utjecaj na donošenje odluka o važnim aspektima života i rada škole malen. Rezultati istraživanja, nadalje, pokazuju da su roditelji na roditeljskim sastancima pretežno u ulozi pasivnih primatelja informacija i to onih vezanih za formalne i organizacijske aspekte rada škole i napretku djece. Znatno je rjeđe aktivno uključivanje roditelja kroz radionice i njihovu međusobnu interakciju o temama vezanim za razvoj djece, njihova postignuća, poteškoće i aktivne načine pomoći djeci u učenju i razvoju njihovim potencijala, teme koje i roditelji i učitelji drže najkorisnijima.

Kada se u istraživanju analizirala učestalost netradicionalnih oblika suradnje: edukativne radionice ili predavanja za roditelje, roditeljsko sudjelovanje u životu škole, sudjelovanje roditelja u povezivanju škole i lokalne zajednice, participacija roditelja u odlučivanju o važnim pitanjima života škole, zapaža se da i roditeljima i nastavnicima predstoji otvaranje i učenje o tim različitim oblicima participacije. Većina roditelja izražava spremnost na sudjelovanje u različitim aktivnostima škole, s tim da smatraju da takva inicijativa treba dolaziti iz same škole, što je, prema njima, još uvijek rijetkost. Još je rjeđe roditeljsko uključivanje u aktivnosti koje bi povezivale školu i lokalnu zajednicu. Interesantan je rezultat po kojem značajan postotak roditelja ne zna kako bi kvalitetnije surađivalo sa školom, što školama daje prostora da osmisle načine suradnje i ponude ih roditeljima. Roditelji također pretežno iskazuju doživljaj isključenosti iz donošenja bitnih odluka u školi.

Navedena istraživačka studija pokazuje da interes za partnerstvom obrazovnih institucija i roditelja postoji te nudi brojne načine na koje se ono može potaknuti.

Finalni izvještaj istraživanja "Škola otvorena roditeljima"